Nieuwe klant?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Dutchspares

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt de volgende betekenis toegekend aan de navolgende termen:

(i) Algemene voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van Dutchspares ;

(ii) Dutchspares: een vennootschap onder firma, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Bolderweg 72 F, 8243RD te Lelystad;

DutchSpares, mede h.o.d.n. Parts4GSM

Telefoonnummer: +31 (0)320 820 994

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 71275606

BTW-identificatienummer: NL858647035B01

 

(iii) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Dutchspares, in haar hoedanigheid als wederverkoper en/of bedrijfsmatige opdrachtgever, opdracht verstrekt tot het leveren van zaken;

(iv) Partijen: Opdrachtgever en Dutchspares gezamenlijk; ieder afzonderlijk “Partij” te noemen;

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen waaronder leveringen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten met Dutchspares

2. Dutchspares kan slechts worden gehouden aan afwijkingen van deze algemene voorwaarden, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Alle door Dutchspares bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde natuurlijke of aan Dutchspares gelieerde rechtspersonen, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

4. Voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Dutchspares, tenzij schriftelijk overeengekomen.

5. Indien en voor zover een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar zijn of anderszins door rechterlijke tussenkomst niet van toepassing worden geacht, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg tot een andersluidende bepaling dienen te komen die zoveel mogelijk overeenstemt met de nietig, vernietigde of ongeldige bepaling.

6. Opdrachtgever waarmee een rechtsverhouding bestaat waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen partijen.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle door Dutchspares gemaakte offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van offertes en/of aanbiedingen door opdrachtgever gelden als onherroepelijk.

2. Slechts indien Dutchspares schriftelijk enige opdracht van opdrachtgever aanvaardt, dan wel met de uitvoering is aangevangen, is een overeenkomst met Dutchspares tot stand gekomen. Voor zover Dutchspares geen opdrachtbevestiging aan opdrachtgever heeft gestuurd, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de opdracht, het gebruik (tussen partijen) en deze algemene voorwaarden.

3. Eventuele door andere dan Dutchspares bijgeleverde geschriften, waaronder doch niet uitsluitend, technische specificaties, kwaliteitsnormen, ontwerpen en/ of tekeningen, binden Dutchspares niet, behoudens en voor zover dat schriftelijk is overeengekomen. Geringe afwijkingen kunnen niet aan Dutchspares worden tegengeworpen.

4. Retournering en/of creditering van teveel of onjuist bestelde zaken, vindt slechts plaats met schriftelijke toestemming van Dutchspares

Artikel 4. Levering
1. Levering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats vanuit het magazijn te Lelystad, dan wel een nader door Dutchspares te bepalen plaats. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig instructies geeft omtrent de wijze van verzending, staat het Dutchspares vrij zelf een keuze te maken ten aanzien van de vervoerder en het vervoermiddel. Het staat Dutchspares eveneens vrij om iedere opdracht in gedeelten (af) te leveren en te factureren.

2. Het risico van de geleverde goederen gaat over op opdrachtgever op het moment van feitelijke aflevering.

3. Op het moment waarop de zaken aan opdrachtgever worden afgeleverd, dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, is hij verplicht om deze af te nemen.

4. Bij weigering tot afname en / of nalatigheid met het verstrekken van informaties en / of instructies welke noodzakelijk zijn voor de levering, dan wel zaken die door oorzaken onafhankelijk van de wil van Dutchspares niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zullen deze zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in dat geval in met vergoeding aan Dutchspares van alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslag- en vervoerskosten.

5. Dutchspares streeft zoveel mogelijk naar (af)levering binnen de opgegeven levertijden. Opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet levering dient opdrachtgever Dutchspares schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog te leveren. Indien en voor zover niet binnen deze termijn wordt geleverd heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er enig recht op schadevergoeding bestaat.

Artikel 5. Monsters, modellen en voorbeelden
1. Indien door Dutchspares een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 6. Koopprijs
1. Ter zake alle verbintenissen tussen Dutchspares en opdrachtgever geldt dat de koopprijs is gebaseerd op de Euro. Indien facturering in een andere valuta plaatsvindt dan de Euro en tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de levering een koerswijziging is opgetreden, zal Dutchspares gerechtigd zijn, tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs in de toepasselijke buitenlandse valuta.

2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. of andere plaatselijke belastingen of heffingen.

3. Onverminderd het bepaalde in dit artikel geschiedt iedere verkoop onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende prijsbepalende factoren. Indien en voor zover zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de (af)levering wijzigingen mochten voordoen in de hiervoor bedoelde prijsbepalende factoren (waaronder begrepen, doch niet uitsluitend; verhogingen van en/of toeslagen op de vrachttarieven, referentieprijzen, invoerrechten, accijnzen of andere heffingen, belastingen en/of inkoopprijzen), is Dutchspares gerechtigd om tot herziening van de oorspronkelijke vraagprijs over te gaan.

4. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden, in het geval dat de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, zonder dat opdrachtgever daardoor enig recht krijgt op schadevergoeding.

Artikel 7. Garantie
1. Dutchspares garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering tenzij anders overeengekomen.

2. Indien Dutchspares beslist, dat opdrachtgever zich terecht beroept op garantie, zal Dutchspares de zaak herstellen of vervangen. De keuze voor vervanging of herstel van zaken die onder de garantie vallen, is volledig voorbehouden aan Dutchspares.

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling.
Onder onjuiste behandeling wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan: Het blootstellen van de zaak aan elektrische spanningen hoger dan voor deze zaak gebruikelijk. Ruwe behandeling. Gebruik bij temperaturen boven 35 graden Celsius of onder -10 graden Celsius.

4. Dutchspares is niet gehouden aan andere garanties noch expliciet, noch impliciet, anders dan die in de overeenkomst met opdrachtgever of in deze algemene voorwaarden worden gegeven. In het bijzonder verwerpt Dutchspares eventuele impliciete garanties van verkoopbaarheid en doelmatigheid, alsmede de wettelijke garanties op verborgen gebreken. Een en ander voor zover wettelijke toelaatbaar.

Artikel 8. Keuring en reclames
1. Opdrachtgever is verplicht om de gekochte en afgenomen zaken bij aflevering steeds terstond te keuren. In het bijzonder dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;

2. Opdrachtgever is verplicht om binnen vijf werkdagen na (af)levering, Dutchspares schriftelijk te informeren indien zichtbare gebreken of tekorten zijn geconstateerd.

3. In geval van onzichtbare gebreken dient opdrachtgever Dutchspares binnen vijf werkdagen na ontdekking doch uiterlijk binnen drie maanden na (af)levering schriftelijk te informeren.

4. Ondanks tijdige reclame, blijft opdrachtgever verplicht tot betaling en afneming van reeds bestelde zaken. Slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming door Dutchspares kunnen zaken worden geretourneerd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Dutchspares is niet gebonden aan garanties en voorwaarden die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden en / of in de overeenkomst zijn opgenomen.

2. Hierbij sluit Dutchspares uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de zaken die eventueel op grond van onder meer de wet, toepasselijke regelgeving in het land waar opdrachtgever de zaken heeft afgenomen, verkeersopvattingen of gewoonte (waaronder, doch niet uitsluitend beperkt tot die ten aanzien van de kwaliteit en de geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van een tussen partijen geldende overeenkomst, een en ander voor zover maximaal toegelaten onder het toepasselijke recht van het land waarin de zaken door opdrachtgever zijn afgenomen. In het bijzonder draagt Dutchspares geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de gekochte zaken voor de doeleinden van de opdrachtgever.

3. Dutchspares sluit hierbij uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit van Dutchspares, diens bestuurders, functionarissen en werknemers, aan Dutchspares gelieerde (rechts-) personen, (i) voor directe of indirecte, incidentele-, gevolgschade, (ii) schade wegens dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door opzet of grove schuld van Dutchspares, (iii) fraude, (iv) het niet nakomen van bepaalde verplichtingen wegens wettelijke bepalingen met betrekking tot eigendommen, (v) enige vorm van aansprakelijkheid voor zover die wettelijke gezien niet kan worden uitgesloten.

4. Gelet op het bepaalde in lid 3 van dit artikel is Dutchspares niet aansprakelijk voor enig verlies van inkomen, van winst, van contracten, of voor enige andere vervolgschade, voortvloeiende uit wanprestatie, onrechtmatige daad, of anderszins.

5. Gelet op het bepaalde in lid 3 van dit artikel is in alle gevallen de gehele aansprakelijkheid van Dutchspares op grond van de overeenkomst en deze algemene bepalingen - ongeacht of zij voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins - beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever voor de betreffende za(a)k(en) betaald heeft.

6. De aansprakelijkheid van Dutchspares zal in de landen waar geen beroep kan worden gedaan op uitsluiting en/of beperking van aansprakelijkheid, steeds zijn beperkt voor zover dat wettelijk maximaal is toegestaan.

7. Opdrachtgever vrijwaart hierbij Dutchspares uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden (wegens productaansprakelijkheid) als gevolg van een gebrekkig door Dutchspares aan een aan opdrachtgever geleverde zaak, tenzij er sprake is van schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dutchspares Opdrachtgever vrijwaart Dutchspares eveneens voor alle overige aanspraken van derden, zoals met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.
8. Iedere claim tegen Dutchspares vervalt in ieder geval een jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 10. Betaling
1. Bezwaren tegen facturen dienen binnen twee werkweken na factuurdatum schriftelijk aan Dutchspares kenbaar gemaakt te worden. In geen geval schorten de bezwaren de betalingsverplichting op. Bij later blijkende juistheid van de bezwaren zal Dutchspares overgaan tot verrekening.

2. Dutchspares is ten allen tijde gerechtigd om contante betaling en/of vooruitbetaling dan wel zekerheid voor betaling van het verschuldigde te verlangen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en (stil)pandrecht
1. De eigendom van alle door Dutchspares verkochte zaken blijft bij Dutchspares zolang opdrachtgever:

a. niet aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan, en/of;
b. de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de overeenkomst nog niet heeft voldaan, en/of;
c. de vorderingen van Dutchspares wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige verbintenis niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, schade, rente en kosten;

2. Opdrachtgever komt geen retentierecht toe op de door Dutchspares geleverde zaken onder eigendomsvoorbehoud.

3. In aanvulling op het eerste lid van dit artikel verbindt opdrachtgever zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Dutchspares een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Dutchspares aan de opdrachtgever in eigendom geleverde zaken, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Dutchspares uit welke hoofde dan ook.

4. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en zal deze met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dutchspares bewaren.

5. In geen geval mag opdrachtgever de afgeleverde zaken aan een derde verpanden, dan wel enig ander recht daarop vestigen, zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op opdrachtgever is overgegaan. Dutchspares staat wel toe dat opdrachtgever de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf van opdrachtgever aan derden levert.

6. Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Dutchspares tekortschiet of Dutchspares goede grond heeft om aan te nemen dat opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, is Dutchspares gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. In een dergelijk geval is de onderliggende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden en laat onverlet het recht van Dutchspares om schadevergoeding te vorderen.

7. Opdrachtgever is verplicht Dutchspares of een door Dutchspares aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zich bevinden.

8. Indien en voor zover derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Dutchspares zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 12. Ontbinding
1. Dutchspares is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever op te schorten, dan wel zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a) opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
b) opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging;
c) sprake is van change of control bij opdrachtgever;
d) van Dutchspares in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet verwacht mag worden;
e) sprake is van overmacht;

2. Dutchspares behoudt in de gevallen onder lid 1 van dit artikel onverminderd het recht op schadevergoeding. Voorts wordt in de gevallen onder lid 1 iedere vordering van Dutchspares op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zonder dat daartoe enige schriftelijke of mondelingen aankondiging door Dutchspares vereist is.

3. Indien en voor zover opdrachtgever een overeenkomst met Dutchspares geheel of gedeeltelijk voortijdig beëindigt, is opdrachtgever aan Dutchspares verschuldigd om de annuleringskosten te voldoen, welke kosten 25% bedragen van de waarde van de onderliggende overeenkomst(en). Daarnaast heeft Dutchspares het recht om gemaakte en nog te maken kosten aan opdrachtgever door te berekenen en schadevergoeding te vorderen, waaronder gederfde winst. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van eventueel aan Dutchspares betaalde bedragen, tenzij blijkt dat deze de omvang van de kosten en schadevergoeding te boven gaan.

Artikel 13. Overmacht
1. Van overmacht aan de zijde van Dutchspares is sprake indien Dutchspares na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Dutchspares als bij derden, van wie Dutchspares de benodigde materialen moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Dutchspares ontstaan.

2. Dutchspares heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien en voor zover de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat Dutchspares haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Indien sprake is van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Dutchspares opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dutchspares niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

4. Indien Dutchspares bij het intreden van de overmacht al aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan behoudt Dutchspares het recht op voor het geleverde deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Alle verbintenissen tussen Dutchspares en opdrachtgever en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 15. Bevoegde rechter
1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Lelystad, onder wie Dutchspares ressorteert, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.


Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »